SAWRR

Správa o výsledku kontroly

hospodárenia s finančnými prostriedkami a činnosti výkonných orgánov v SAWRR za rok 2012, 2013.

 

 

Kontrola hospodárenia bola vykonaná na základe žiadosti viceprezidenta  pre ekonomiku Ľubomíra Púchovského a na základe znenia stanov SAWRR, bod IV. písmeno d. o kontrolnej komisii - kontrola činnosti výkonných orgánov SAWRR.

 

              Predmetom kontroly bolo:

I.   Overiť stav účtovnej dokumentácie pri hospodárení s finančnými prostriedkami a plnení povinností   pri hospodárení  na základe doručených podkladov.

II.  Kontrola činnosti výkonných orgánov SAWRR

Kontrola bola vykonaná za  kontrolované obdobie rokov  2012, 2013.

 

 

Počas výkonu kontroly bolo zistené :

 

 I.   Rok : 2012

 

  1. Neskompletizované faktúry:

 

-           chýbajú dodacie listy

-           FA nie sú pred úhradou schválené a ošifrované podpisom kompetentných osôb

-           uhradená proforma FA č. FD 212001 -chýba originál

-           uhradený dodací list č.  FP212015 – chýba originál faktúry

Zodpovedný :  hospodár SAWRR

  1. Pokladňa:

-           konečný stav  v pokladni  k   31.12.2012   je 129,09 €

-           všetky príjmové a výdavkové doklady sú bez podpisov príjemcu, vyhotoviteľa a schvaľovateľa

-           väčšina príjmových a výdavkových dokladov je bez špecifikácie účelu úhrady

Zodpovedný :  hospodár SAWRR

  1. Bankový účet SAWRR

-           konečný stav účtu k 31.12.2012 je 5186,23 €

-           chýbajú účtovné doklady k jednotlivým položkám k výpisom z banky

-           chýbajú doklady zo Slovenskej pošty- VAKUP – nie je možné identifikovať prijaté platby

Zodpovedný :  hospodár SAWRR

 

  1. „Pohárové €“ - podrobnou kontrolou prijatých platieb boli identifikované len štyri príjmy za „pohárové €“, napriek tomu, že počet pretekov za športovú sezónu bol oveľa väčší :

 

-           04.06.2012  -  Hrabušice 2.-3.6.12  vklad  57 €   = 29 € - pohárové,  28 € - štart. čísla

-           29.11.2012 -    ?     -                                                53 € - pohárové

-           29.11.2012 - Galanta-                                           159 € - pohárové

-           29.11.2012 -    ?     -                                            229,10  € - pohárové

Zodpovedný :  hospodár SAWRR  a

                          osoba poverená vedením kancelárie pretekov SAWRR

 

                                                                            -1-

      Rok : 2013

 

1.   Neskompletizované faktúry:

 

-           chýbajú dodacie listy

-           FA nie sú pred úhradou schválené a ošifrované  podpisom kompetentných osôb

-           uhradená proforma FA č. 3/2013 -chýba originál

-           chýba FA č.1/2013 na sumu 1165,10 €

Zodpovedný :  hospodár SAWRR

 

2.   Pokladňa:

 -          konečný stav v pokladni k 31.12.2013 je  11,24 €          

-           príjmové doklady s rovnakým č. evidencie – napr. 9582958 vystavené dvom rôznym osobám                                                                                                              s rôznymi sumami – Vajda 40 €, Duraiová 20 €

-           všetky príjmové a výdavkové doklady sú bez podpisov príjemcu, vyhotoviteľa a schvalovateľa

-           väčšina príjmových a výdavkových dokladov je bez špecifikácie účelu úhrady

Zodpovedný :  hospodár SAWRR

 

3.   Bankový účet SAWRR

-            konečný stav účtu k 31.12.2013 je 1009,43 €

-            chýbajú doklady zo Slovenskej pošty - VAKUP - nie je možné identifikovať prijaté platby

Zodpovedný :  hospodár SAWRR

4.„Pohárové €“ - podrobnou kontrolou prijatých platieb boli identifikované len štyri príjmy za „pohárové €“, napriek tomu, že počet pretekov za športovú sezónu bol oveľa väčší :

 

-           23.10.2013  - Slov. Ľupča     22.06.2013                             203 € - pohárové,

-           12.09.2013 -  Briežky            31.08.2013                            16 €- pohárové

-           12.09.2013  - MS Galanta     07.09.2013                             186 € - pohárové

-           30.10.2013  - Hosťová  14.-15.09.2013                     50 € - pohárové

Zodpovedný :  hospodár SAWRR  a osoba poverená vedením kancelárie pretekov SAWRR

 

 

Zhrnutie kontrolou zistených nedostatkov a odporúčania na ich riešenie  :

           

-nekompletné faktúry – skompletizovať , ošifrovať podpismi kompetentných osôb - Prezidenta SAWRR a ďalšieho člena prezídia SAWRR, tu došlo k porušeniu stanov SAWRR – bod VI.-spôsob konania v mene organizácie

- doplniť chýbajúce faktúry

-prečíslovať príjmové pokladničné doklady vystavené s rovnakým číslami evidencie

-pokladničné doklady doplniť o podpisy príjemcu, vyhotoviteľa a schvaľovateľa

-výpisy z účtu SAWRR doplniť o chýbajúce účtovné doklady k jednotlivým položkám na výpisoch

-podľa kalendára pretekov z roku 2012, 2013 –  vyčísliť pohárové euro a podložiť dokladmi jednotlivé preteky – štartovnými listinami a súpiskou jazdcov, vyčísliť prípadný rozdiel medzi vyzbieraným a vloženým pohárovým eurom na účet SAWRR, určiť osobu zodpovednú za vzniknutú situáciu,vyvodiť voči nej dôsledky a zabezpečiť poukázanie zisteného finančného rozdielu vkladom na účet SAWRR.

- vytvoriť účinný vnútorný kontrolný systém, ktorý zabezpečí elimináciu nedostatkov vedúcich k porušovaniu stanov SAWRR.

-2-

 

II. Kontrola činnosti výkonných orgánov SAWRR  za rok 2013

 

Na základe zistených nejasností v zverejnených výsledkoch za sezónu 2013 kontrolná a revízna komisia poukazuje na skutočnosť, že zoznam ocenených jazdcov bol počas posledného týždňa pred odovzdávaním ocenení menený, čo spôsobilo, že niektoré ocenenia boli odovzdané iným jazdcom ako tým, ktorým podľa dodatočne zverejnených výsledkov mali byť odovzdané .

Toto bolo preukázané v ocenení kôň roka, disciplína reining , trieda mládež.

Kontrolná  a   revízna komisia žiada prezídium o vysvetlenie vzniknutej situácie  a navrhuje do budúcej sezóny evidovať výsledky z pretekov do celkového hodnotenia šampionátov  na dvoch nezávislých miestach v tabuľkách a priebežne si tieto dve tabuľky porovnávať, eventuálne nezrovnalosti  priebežne riešiť a priebežne výsledky zverejňovať na stránke SAWRR

zodpovedný – viceprezident pre metodiku

 

 

-počas roka  neboli výsledky šampionátu priebežne zverejňované a boli zverejnené až  12.11.2013

-po zverejnení výsledkov šampionátu bolo zistené, že niektoré štartovné dvojice (jazdec,kôň) boli evidované vo výsledkoch pod rôznymi štartovnými číslami

- výsledky potrebné pre určenie udelenia ocenenia prezidenta SAWRR pre mládež boli vypočítané v oboch prípadoch pôvodne nesprávne, až pri ich prepočítaní členmi prezídia boli opravené

zodpovedný - viceprezident pre metodiku

 

-skúšky základného výcviku jazdca  - chýba dokumentácia 

zodpovedný - viceprezident pre metodiku

 

 

-počas roka bol menený systém koncoročného vyhodnocovania športových výsledkov  - jazdec roka -

o čom neboli jazdci nijako informovaní

zodpovedný – výkonná rada SAWRR

 

 

 

-nedôsledné vedenie evidencie členov ako aj prijatých platieb od členov

Po zaplatení členského príspevku členovia  nedostali preukaz ani známku člena SAWRR za rok 2013, napríklad Chmelárová Martina, Kopčová Miriam staršia, Hurná Beata - ani po niekoľkých upozorneniach a emailovej komunikácii od prezidenta, viceprezidenta pre ekonomiku a tajomníčky SAWRR na hospodára SAWRR sa nič nezmenilo. Dokonca aj samotný Prezident SAWRR bol do 24.1.2014 bez členskej známky za rok 2013.

zodpovedný – hospodár SAWRR

 

Záver:

Kontrolná a revízna komisia navrhuje odstrániť uvedené nedostatky, určiť menovite osoby zodpovedné za vzniknutú situáciu a vyvodiť dôsledky voči týmto osobám.

 

 

 

                                                         ….............................................              …......................................

V Rovinke 20.01.2014                           Chmelárová Martina                             Kopčová Miriam 

                                                                                                                 

-3-